The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
xie zai fei qi dian qi dian zi chan pin hui shou chu li guan li tiao li fa bu zhi ji fang zhong guo zi yuan zong he li yong xie hui fei qi dian qi dian zi chan pin gong zuo wei yuan hui mi shu chang guan shi long
Author(s): 
Pages: 10
Year: Issue:  7
Journal: Household Appliance Technology

Abstract: 温家宝总理日前签署国务院令公布<废弃电器电子产品回收处理管理条例>(以下简称<条例>),将于2011年1月1日起实施.……
Related Articles
No related articles found