The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
zai nan zhong wo men feng yu tong zhou guo tu zi yuan xi tong zhou qu te da shan hong ni shi liu zai hai qiang xian jiu zai ji shi
Pages: 4-7
Year: Issue:  8
Journal: Land & Resources

Abstract:  山河狂啸,万地同悲!8月7日深夜的一场降雨,引发了一次罕见的特大山洪泥石流,重创了美丽的小城舟曲.顷刻间,汹涌而下的泥石流带吞噬了舟曲县城的核心区域,月圆村被整体覆盖,三眼村、北街村、东街村及周边楼房遭受重创,上千群众被掩埋……
Related Articles
No related articles found