The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
jiao tong yun shu qi ye huo bi zi jin nei bu kong zhi de tan tao you yun shu qi ye cai hui ren yuan jie liu nuo yong huo bi zi jin shi jian yin fa de si kao
Author(s): 
Pages: 60-63
Year: Issue:  11
Journal: Finance & Accounting for Communications

Keyword:  交通运输企业 货币资金 内部控制;
Abstract: 本文通过对某运输公司财会人员犯罪案例分析,探讨了实施运输企业货币资金控制的思路与对策。
Related Articles
No related articles found