The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
nei ke yi shi ye yao cong shi zhi ye wei sheng fu wu mei guo yi shi hui hao zhao nei ke yi shi yao wei gai shan lao dong huan jing ti gao ren min jian kang shui ping jin ze
Author(s): 
Pages: 11-13
Year: Issue:  2
Journal: Occupational Health and Emergency Rescue

Abstract: <正> 几乎所有的成人在他们生活中有相当一部分时间是在各种职业环境的工作中度过的。有相当多的证据表明:职业和其它环境危险可以引起病伤和死亡。因此,若要对工作年龄的人们进行监护,所有的医生都得从事职业医学的服务。目前美国约有九千万受
Related Articles
No related articles found